Słownik ubezpieczeniowy

 

 

OSOBA UPRAWNIONA DO KORZYSTANIA Z POJAZDU – właściciel, użytkownik – osoba, której tytuł prawny do użytkowania pojazdu wynika z umowy najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, oraz osoby kierującej pojazdem za zezwoleniem osób, którym przysługuje tytuł prawny do użytkowania pojazdu.

SUMA UBEZPIECZENIA – w ubezpieczeniu AC kwota odpowiadająca wartości ubezpieczonego pojazdu deklarowanej przez Ubezpieczającego w dacie zawarcia umowy i stanowiąca górną granicę odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczającego za wszystkie szkody powstałe w czasie trwania umowy; dla potrzeb zawarcia umowy AC pojazdów używanych równa jest wysokości notowań bazowych wartości pojazdu wg informatora rynkowego Info-Expert lub Eurotax, wniosek do ubezpieczenia winien zawierać nazwę aktualnego informatora. Suma ubezpieczenia dla pojazdów fabrycznie nowych równa jest wartości transakcji zakupu wg przedstawionej faktury.

UBEZPIECZENIE OC – obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w zaiązku z ruchem tych pojazdów, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003r. nr. 124 poz. 1152 ze zm.).

UDZIAŁ WŁASNY – w ubezpieczniu AC ustalona w umowie kwota lub procent sumy ubezpieczenia, o którą pomniejszana jest kwota odszkodowania.

Przywłaszczenie – rozporządzenie jak swoją, cudzą rzec za ruchomą lub cudzym prawem majątkowym, które jui uprzednio znajdowały się w posiadaniu przywłaszczającego.

Rozbój – działania polegające na użyciu przemocy lub groźby jej użycia albo doprowadzeniu człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności w celu kradzieży mienia.

Suma ubezpieczenia brutto – deklarowana przez Ubezpieczającego kwota, która odpowiada wartości rynkowej pojazdu lub wyposażenia dodatkowego.

Suma ubezpieczenia netto – deklarowana przez Ubezpieczającego kwota, która odpowiada wartości rynkowej pojazdu lub wyposażenia dodatkowego, pomniejszonej o podatek VAT.

Szkoda całkowita – kradzież pojazdu, wyposażenia dodatkowego lub szkoda dla której koszty naprawy wyliczone według cen nowych części oryginalnych producenta pojazdu (bez naliczania amortyzacji) i wymiaru koniecznej robocizny wskazanych w programie Audatex oraz cen robocizny w autoryzowanych przez producenta pojazdu zakładach naprawczych, określone w kwotach brutto, to jest uwzględniających należny podatek VAT, przekraczają 70% wartości rynkowej pojazdu w dniu zaistnienia szkody.

Szkoda – utrata, uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu lub jego części bezpośrednio wskutek wypadku objętego umową ubezpieczenia.

Wartość rynkowa pojazdu – wartość brutto ustalona na podstawie notowań rynkowych cen pojazdów danej marki i typu obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem cech indywidualnych, w szczególności: roku produkcji, wyposażenia, przebiegu i stanu technicznego pojazdu.

Wypadek – zdarzenie przyszłe i niepewne, niezależne od woli Ubezpieczonego, takie jak:

1) zderzenie się pojazdów,

2) uszkodzenie spowodowane nagłym działaniem siły mechanicznej w chwili zetknięcia się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami z zewnątrz pojazdu,

3) uszkodzenie pojazdu przez osoby trzecie,

4) uszkodzenie pojazdu przez sprzęt sportowy przewożony na bagażniku zewnętrznym w wyniku zderzenia się tego sprzętu sportowego z przedmiotami z zewnątrz pojazdu,

5) pożar, wybuch, zatopienie oraz nagłe działanie innych sił przyrody,

6) nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu,

7) kradzież ubezpieczonego pojazdu, jego części, elementów wyposażenia podstawowego i dodatkowego, a w przypadku zastosowania klauzuli ubezpieczenia bagażu (klauzula 01) również kradzież bagażu w rozumieniu definicji bagażu określonej w ust. 3 klauzuli.

Wyposażenie dodatkowe pojazdu – sprzęt audiofoniczny i audiowizualny oraz sprzęt łączności telefonicznej (z wyłączeniem telefonów mobilnych) i radiotelefonicznej wraz z głośnikami i antenami, sprzęt łączności satelitarnej (nawigacja satelitarna) z wyłączeniem sprzętu montowanego standardowo w danej wersji pojazdu przez producenta w warunkach montażu fabrycznego lub generalnego importera pojazdu, a także taksometry, spojlery i nakładki, napisy i naklejki reklamowe, a także foteliki służące do przewozu dzieci.

Wyposażenie podstawowe pojazdu – urządzenia, które są montowane w danej wersji pojazdu przez generalnego importera lub producenta w warunkach montażu fabrycznego ze względu na przepisy dotyczące zasad homologacji dla danej marki, typu, modelu oraz dodatkowo zabezpieczenia przeciwkradzieżowe, instalacje zasilania gazem, obręcze kół ze stopów lekkich, hak holowniczy, klimatyzacja, reflektory halogenowe i ksenonowe.

Budowę – uważa się prowadzenie robót budowlanych polegających na wykonywaniu budynku, garażu wolnostojącego lub obiektu małej architektury, w określonym miejscu a także ich przebudowie, remoncie, nadbudowie, modernizacji lub rozbudowie,

Budynek – uważa się obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą ścian posiadający fundamenty i dach,

Budynek gospodarczy – uważa się samodzielny budynek wykorzystywany do celów innych niż mieszkaniowe, położony na terenie tej samej nieruchomości, na której znajduje się ubezpieczony dom jednorodzinny,

Dewastację – uważa się zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia przez osoby trzecie mające bezpośredni związek z dokonaniem lub usiłowaniem dokonania kradzieży z włamaniem, także w sytuacji w której nie doszło do pokonania zabezpieczeń,

Dom jednorodzinny – uważa się samodzielny budynek mieszkalny, a także samodzielną część budynku bliźniaczego lub szeregowego razem z wbudowanym garażem, którego podstawowym przeznaczeniem jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, posiadający w szczególności:

a) fundamenty, dach, ściany działowe, parapety zewnętrzne i wewnętrzne, tynki wewnętrzne, elewacje, izolacje cieplne, przeciwwodne i dźwiękochłonne, schody, baterie słoneczne instalację odgromową, rynny,

b) wszelkie instalacje podtynkowe i wmurowane w ściany, sufity czy podłogi np. wodno-kanalizacyjna, elektryczna (na i podtynkowa), gazowa, olejowa, ogrzewania pomieszczeń (w tym ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja), wentylacyjna, kominowa, telefoniczna, komputerowa, antenowa, odgromowa, przeciwpożarowa, przeciwwłamaniowa,

c) inne instalacje, urządzenia lub części składowe trwale połączone z budynkiem i niezbędne do korzystania z budynku,

Grad – uważa się opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu,

Huragan – uważa się działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s, wyrządzającego masowe szkody, wystąpienie tego zjawiska winno być potwierdzone przez IMiGW, a w przypadku braku możliwości uzyskania takiego potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania lub w sąsiedztwie, świadczący o działaniu huraganu; pojedyncze szkody uważa się za powstałe na skutek huraganu tylko wówczas, gdy w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono ślady huraganu lub też rodzaj i rozmiary szkody świadczą o jego działaniu,

Kradzież z włamaniem – uważa się dokonanie albo usiłowanie dokonania zaboru mienia z pomieszczeń po uprzednim usunięciu siłą zabezpieczenia lub otwarciu wejścia przy użyciu narzędzi, albo podrobionego lub dopasowanego klucza, bądź klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do innego pomieszczenia lub w wyniku rozboju,

Mienie ruchome – uważa się:

a) urządzenia i przedmioty użytku domowego, zapasy gospodarstwa domowego oraz odzież i inne przedmioty osobistego użytku,

b) meble wszelkiego rodzaju (w tym również wbudowane),

c) sprzęt audiowizualny, fotograficzny, elektroniczny i komputerowy oraz instrumenty muzyczne,

d) wartości pieniężne,

e) wózki inwalidzkie niepodiegające rejestracji oraz sprzęt rehabilitacyjny,

f) sprzęt turystyczny i sportowy,

g) części do samochodów, motocykli i motorowerów,

h) rzeczy ruchome czasowo znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczonego, jeżeli zostały wypożyczone przez organizację sportową, społeczną, klub lub innq jednostkę organizacyjną, o ile wypożyczenie zostało udokumentowane,

Mieszkanie – uważa się wydzieloną trwałymi ścianami w obrębie budynku wielomieszkaniowego izbę lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,

Obiekty małej architektury – uważa się ogrodzenia, bramy, altany, tarasy, lampy ogrodowe, chodniki, studnie, posągi, wodotryski, korty tenisowe i inne obiekty architektury ogrodowej położone na terenie tej samej nieruchomości, na której znajduje się ubezpieczony dom jednorodzinny,

Osobę uprawnioną – uważa się wskazaną przez Ubezpieczonego osobę fizyczną, uprawnioną do odbioru należnego świadczenia z tytułu śmierci,

Osoby bliskie – uważa się małżonka, osoby pozostające w konkubinacie, rodzeństwo, wstępnych, zstępnych, teściów, zięciów i synowe, ojczyma, macochę, pasierba, przysposobionych i przysposabiających,

Osoby trzecie – uważa się wszystkie osoby pozostające poza stosunkiem ubezpieczenia,

Pomieszczenia przynależne – uważa się pomieszczenia przynależące do mieszkania jako jego części składowe, znajdujące się w obrębie tego samego budynku wielomieszkaniowego,

Powódź – uważa się zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących i stojących,

Pożar – uważa się działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i mógł rozprzestrzenić się o własnej sile,

Przepięcia – uważa się nagły wzrost napięcia prądu w sieci elektrycznej,

Stałe elementy – uważa się elementy zamontowane lub wbudowane w sposób trwały oraz uniemożliwiający ich odłączenie bez użycia narzędzi, w szczególności:

a) elementy zabudowy wewnętrznej np. antresole, piece i kominki, ścianki działowe o konstrukcji szkieletowej (np. gipsowo-kartonowe) i schody,

b) okna i drzwi zewnętrzne i wewnętrzne (łącznie z oszkleniem i zamknięciami),

c) wyposażenie sieci wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej lub grzewczej (np. umywalki, zlewy, krany, piece, podgrzewacze, wanny, brodziki, kabiny prysznicowe, miski ustępowe z urządzeniami spłukującymi, bidety, kuchenki gazowe, elektryczne, grzejniki gazowe czy elektryczne),

d) elementy dekoracyjne, np. tynki wewnętrzne, powłoki malarskie, wszelkiego rodzaju okleiny czy wykładziny sufitów, ścian, schodów i podłóg,

e) zewnętrzne i wewnętrzne kraty, żaluzje i rolety oraz urządzenia sygnalizacji alarmowej,

Uderzenie pioruna – uważa się działanie elektryczności atmosferycznej na ubezpieczone mienie, w tym także przepięcia spowodowane działaniem elektryczności atmosferycznej,

Upadek statku powietrznego – uważa się katastrofę, bądź przymusowe lądowanie załogowego statku powietrznego oraz upadek jego części lub ładunku,

Wartość odtworzeniowa – uważa się:

a) dla budynku – wartość odpowiadająca kosztom naprawy lub w przypadku braku możliwości naprawy kosztom odbudowy z zachowaniem dotychczasowych wymiarów konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów oraz nakładów na roboty wykończeniowe, z uwzględnieniem średnich cen rynkowych usług i materiałów obowiązujących na danym terenie,

b) dla stałych elementów – wartość odpowiadającą kosztom naprawy lub nabycia (wytworzenia, nowego elementu tego same – lub najbardziej zbliżonego rodzaju, tej samej lub najbardziej zbliżonej marki przy uwzględnieniu średnich cen rynkowych obowiązujących na danym terenie oraz kosztów montażu.

c) dla mienia ruchomego – wartość odpowiadającą kosztom naprawy lub nabycia nowego elementu tego samego lub najbardziej zbliżonego rodzaju, tej samej lub najbardziej zbliżonej marki przy uwzględnieniu średnich cen rynkowych obowiązujących na danym terenie,

Wartość rynkową mieszkania – uważa się wartość odpowiadającą iloczynowi metrażu mieszkania i średniej ceny rynkowej 1 m2, obowiązującej w danej miejscowości lub określonej dzielnicy miasta w odniesieniu do mieszkania o podobnych parametrach i standardzie wykończenia,

Wartość rzeczywistą – uważa się wartość odtworzeniową, pomniejszoną o faktyczne zużycie,

Wybuch – uważa się gwałtowną zmianę stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników warunkiem uznania zdarzenia za wybuch jest, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień. Za wybuch uważa się również implozję polegającą na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym,

Zalanie – uważa się następstwo działania wody, powstałe wskutek:

a) wydostania się wody, pary lub płynów wskutek uszkodzenia urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub grzewczej,

b) wydostania się wody z urządzeń domowych, takich jak pralki, wirówki lub zmywarki na skutek ich awarii,

c) cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń publicznej sieci kanalizacyjnej,

d) pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach sieci wskazanych w ppkt a), e) zalania wodą lub innym płynem przez osoby trzecie,

f) zalania wodą ze stłuczonego akwarium,

g) zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych np, w postaci deszczu lub topniejącego śniegu bądź gradu,

Comments are closed.

  • Strona może korzystać z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies . Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.