Ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych

Ubezpieczenie Kosztów Leczenia

Przedmitem ubezpieczenia są niezbędne i udokumentowane koszty leczenia poniesione przez ubiezpieczonego poza granicami Polski oraz Kraju stałego pobytu w związku z jego nagłym zachorowaniem lub wypadkiem.

Zakresem ubezpieczenia są m.in. koszty poniesione na:

 • badania i zabiegi ambulatoryjne oraz operacyjne
 • dojazd lekarza z najbliższej placówki służby zdrowia do miejsca zakwaterowania ubezpieczonego w przypadku gdy wymaga tego jego stan zdrowia.
 • pobyt w placówce służby zdrowia
 • leczenie stomatologiczne w przypadku ostrych stanów bólowych
 • zakup lekarstw i środków opatrunkowych

 

Ubezpieczenie Kosztów Transportu i Repatacji

Przedmiotem ubezpieczenia są niezbędne i udokumentowane koszty transportu i repatacji poniesione przez Ubiespieczającego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej oraz kraju stałego pobytu.

Zakresem ubezpieczenia objęte są koszty poniesione na:

 • transport Ubezpieczającego z miejsca wypadku do najbliższej placówki służby zdrowia
 • transport Ubiezpieczającego do innej placówki służby zdrowia za granicą, zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzącego leczenie

 

 

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez Ubezpieczającego w czasie podróży

Zakresem ubezpieczenia nie są objęte:

 • nieszczęśliwe wypadki powstałe w następstwie prowadzonej lub zaniedbanej zalecanej profilaktyki, niewłaściwego leczenia albo niewłaściwie wykonanych zabiegów, z tym że ochrona ubezpieczeniowa istnieje, jeżeli leczenie lub zabiegi sąnastępstwem wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową
 • infekcje, z tym że ochrona ubezpieczeniowa istnieje, jeżeli Ubezpieczający został zakażony mikroorganizmem chorobotwórczym w następstwie wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową
 • uszkodzenia dysków międzykręgowych

 

 

Ubezpieczenie Bagażu

Przedmiotem ubezpieczenia jest bagaż Ubezpieczającego w czasie podróży.

Ochroną ubezpieczeniową objęty jest bagaż znajdujący się pod bezpośrednią opieką Ubezpieczającego oraz bagażktóry został:

 • powieżony zawodowemu przewoźnikowi do przewozu
 • oddany za pokwitowaniem do przechowalni bagażuBagaż objęty jest ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek:
 • wystąpienia ryzyka elementarnego
 • kradzieży z włamaniem
 • rozboju
 • wypadku lub katastrofy środka komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej
  nagłego zachorowania lub nieszczęśliwegowypadku Ubezpieczającego, w wyniku którego utracił on w sposób nagły możliwość opiekowania się bagażem
 • zaginięcia lub uszkodzenia, w przypadku gdy bagaż znajdował siępod opieką zawodowego przewoźnika

 

Ubezpieczenie Kosztów Natychmiastowej Pomocy „ASSISTANCE”

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty związane z udzieleniem przez Ubezpieczyciela, za pośrednictwem Centrum Alarmowego, natychmiastowej pomocy assistance.

Zakresem ubezpieczenia objęte są następujące świadczenia:

 • w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku doznanych przez Ubezpieczającego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej oraz kraju stałego pobytu Ubezpieczyciel:
  a) na życzenie Ubezpieczającego powiadamiea p zaostniałym zdarzeniu jego osoby bliskie
  b) nawiązuje za pośrednictwem lekarza pracującego na jego zlecenie kontakt z lekarzami sprawującymi opiekę medyczną a w szczególności z lekarzem rodzinnym Ubezpieczającego i zapewnia przepływ informacji między lekarzami
  c) organizuje transport Ubezpieczającego do kraju, do placówki służby zdrowia lub miejsca zamieszkania, zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzącego leczenie
  d) organizuje i pokrywa koszty powrotu Ubezpieczającego do kraju po zakończeniu leczenia, w przypadku gdy Ubezpieczający nie może kontynuować podrózy ani powrócić do kraju wcześniej zaplanowanym środkiem transportu
  e) w razie śmierci Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel organizuje na życzenie osób bliskich transprt zwłok do miejsca pogrzebu w kraju stałego pobytu Ubezpieczającego

Comments are closed.

 • Strona może korzystać z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies . Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.